Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podpisując ten regulamin, oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest Agnieszka Kamila Kubiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ChouChou Agnieszka Kamila Kubiak, ul. Ułanów 66/6, Kraków 31-460, NIP: 9451610395, REGON: 361989830.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 728-378-063
korzystając z adresu poczty elektronicznej: katarzyna@chouchoulikeme.pl lub kamila@chouchoulikeme.pl, pocztą pod adresem: ul. Wilcza 65 m 8, 00-679 Warszawa. 

I. DEFINICJE
Wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna umożliwiająca Klientom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego oraz zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Klienta zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedająco, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego.
 8. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub telefonicznie pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 9. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru, uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), i/lub telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar, cenę, miejsce jego odbioru, lub dostawy oraz formę płatności ceny.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedający.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i Cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień niestandardowych składanych telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym, o ile Klient w trakcie kontaktu ze Sprzedającym podał swój adres e-mail. W takiej sytuacji zawarcie Umowy następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy oraz ceny podane w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu art. 71 k.c., a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

III. CECHY TOWARÓW I JEGO PREZENTACJA

 1. Towar sprzedawany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
 2. Z chwilą, w której na Towar (wstążkę ChouChou) zostanie naniesione składające się maksymalnie z 30 znaków indywidualne marzenie, lub też, gdy zostanie sporządzony według indywidualnego projektu, staje się on Towarem nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym opisów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klientów będących Konsumentami.
 4. Sposób użycia ChouChou. Noszone na nadgarstku mobilizuje swojego właściciela do działań mających za zadanie przybliżyć go do celu. Wraz z tym jak osoba jest bliżej realizacji marzenia ChouChou się dematerializuje. Jego dematerializacja ma wskazywać użytkownikowi etap, na którym powinien się znajdować w realizacji swojego celu. Czym ChouChou bardziej znika tym osoba je nosząca powinna być bliżej realizacji marzenia.

IV. ZAMÓWIENIE

  1. Klient może złożyć Zamówienie za pomocą Sklepu Internetowego, tj. poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym i/lub, w przypadku Zamówienia niestandardowego, telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
  2. Zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  3. Zamówienia telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym można składać w godzinach pracy Sprzedającego (koszt połączenia telefonicznego według stawek operatora).
  4. Informacja o głównych cechach, cenie Towaru, cenie dostawy, dostępności Towaru wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Towaru, z zastrzeżeniem, że informacje te nie dotyczą Zamówień niestandardowych. W przypadku Zamówień niestandardowych powyższe informacje podaje Sprzedający i z uwagi na ich zindywidualizowany charakter mogą różnić się w zakresie sposobu realizacji zamówienia (w przypadku zupełnie nowego projektu Towaru Klient dokonuje wyboru spośród jednego z trzech zaproponowanych projektów Towaru), głównych cech Towaru (np. wygląd), ceny (podwyższonej o stałą kwotę w przypadku wymiany elementu/ów Towaru lub indywidualnie uzgodnionej w przypadku zupełnie nowego projektu Towaru), sposobu płatności (zaliczka, płatność główna) oraz dostępności.
  5. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego Klient:

a) wybiera Towar poprzez dodanie go do Koszyka,
b) wpisuje w odpowiednim formularzu składające się maksymalnie z 30 znaków indywidualne marzenie, które zostanie na stałe zapisane na Towarze (wstążce ChouChou),
c) potwierdza listę wybranych Towarów,
d) na formularzu elektronicznym wprowadza swoje dane (dane kontaktowe) oraz dane do Dostawy Towarów (adres wysyłki),
e) wybiera sposób przekazania Towaru – odbiór osobisty / Dostawa Towaru,
f) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym,
g) oświadcza o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści,
h) zatwierdza zamówienie potwierdzając tym samym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy.

  1. W przypadku, gdy Klient składa Zamówienie telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym zobowiązany jest, obok treści samego Zamówienia (Zamówienie niestandardowe), podać mu swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych pomocą Sklepu Internetowego, w tym adres e-mail oraz zaakceptować treść Regulaminu. Sprzedający podaje Klientowi, będącemu Konsumentem informacje dotyczące:

a) oznaczenia Sprzedającego;
b) głównych cech Towaru i jego dostępności;
c) łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
d) sposobu płatności (zaliczka, płatność główna);
e) prawa odstąpienia od Umowy;
f) okresu jej wykonania.

  1. Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia i zawarcie Umowy w drodze komunikatu nadawanego za pomocą e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu Zamówienia, potwierdzającego rodzaj i ilość Towarów, treść indywidualnego marzenia, wartość Zamówienia (cena Towaru oraz koszt wysyłki), sposób przekazania Towaru, adres wysyłki, sposób płatności oraz dane kontaktowe Klienta oraz ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów zawartych telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
  2. W przypadku Zamówienia złożonego telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym, Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia w drodze komunikatu nadawanego za pomocą e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w rozmowie ze Sprzedającym, potwierdzającego rodzaj i ilość Towarów, specyfikację Zamówienia (Zamówienie niestandardowe), wartość Zamówienia (cena Towaru oraz Dostawy Towaru), sposób przekazania Towaru, adres wysyłki, sposób płatności (zaliczka, płatność głowna), dane kontaktowe Klienta wraz ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu. Po dostarczeniu potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i o zawarciu Umowy na uzgodnionych warunkach, pocztą lub pocztą elektroniczną. W takim wypadku, Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu w/w oświadczenia Klienta.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
  4. Sprzedający realizuje Zamówienie w czasie do czterdziestu ośmiu (48) godzin, od zaksięgowania zapłat ceny na jego rachunku bankowym. W przypadku zamówień niestandardowych projektowanie Towaru odbywa się po zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Sprzedającego, zaś po wyborze konkretnego projektu realizacja zamówienia odbywa się na tych samych zasadach, co Zamówienia standardowego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia w deklarowanym terminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta, wskazując równocześnie nowy termin realizacji Zamówienia.
  5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest wskazywany w czasie składania Zamówienia.
  6. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub sŁużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (czyli rzecz niepowtarzalna, produkowana według indywidualnych życzeń i wytycznych).

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zamówienie gdy podania przez Klienta w przypadku podanych nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki

V. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy lub e-przelew przeprowadzany za pośrednictwem  systemu firmy PayU S.A. (www.payu.pl) lub PAYPAL Inc.(paypal.com).
 3. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza Zamówienia.
 4. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie przelewu. Na życzenie klienta może być wystawiona faktura.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę może w terminie 10 dni roboczych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Wilcza 65 m 8, 00-679 Warszawa lub na adres e-mail: kamila@chouchoulikeme.pl
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Konsument ponosi całkowity koszty zwrotu Towaru. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi równowartość zakupionego Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma towaru w terminie 10 dni odstąpienie od umowy uznane jest za nieważne. Nadmienić przy tym należy, że za dostarczenie Towaru do Sprzedawcy odpowiada Klient, dlatego też na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia Towaru.
 8. Towar powinien być zwrócony na adres: ul. Wilcza 65 m 8, 00-679 Warszawa. Jeżeli jest zwrócony na inny Sprzedawca nie bierze za niego odpowiedzialności.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wstążka z indywidualnie i trwale naniesionym marzeniem lub wstążka niestandardowa, stworzona na specjalne zamówienie Klienta).*(15.11.2019 dopisano) Za wstążkę indywidualnie i trwale naniesionym marzeniem uznaje się każde ChouChou na pergaminie, którego został naniesiony wpis.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zakupów udziału w warsztatach, na które wpłacono zadatek nie jest on zwracany. Jeżeli została wpłacona cała kwota, to zwracana jest jej połowa tylko w przypadku gdy zgłoszenie rezygnacji jest zgłoszone 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Jeżeli termin zgłoszenia jest krótszy a niżeli 10 dni to kwota nie jest zwracana.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu pierwszego miesiąca użytkowania od daty wydania mu danego Towaru przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sprzedającego i opisem reklamacji. Nadmienić przy tym należy, że za dostarczenie Towaru do Sprzedawcy odpowiada Klient, dlatego też na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia Towaru.
 4. W przypadku, gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedającego (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Towaru.
 7. Towar zakupiony na wyprzedażach nie podlega reklamacji.

VIII. WYPRZEDAŻE I PROMOCJE

 1. Towar zakupiony w cenie promocyjnej nie podlega zwrotom. Towar można wymienić na inny w tej samej cenie bądź na droższy za dopłatą. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa klient.

  IX. POLITYKA COOKIES

  Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji m.in. takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

  X. DANE OSOBOWE
  a) Administratorem danych osobowych jest ChouChou Agnieszka Kamila Kubiak z siedzibą w Krakowie przy ul. Ułanów 66/6 31-460 Kraków NIP. 9451610395, które może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, włączając w to pozyskiwanie tych danych, www.chouchoulikeme.pl lub www.chouchoulikeme.com Online Shopjeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  b) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
  c) Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień i Rezerwacji, oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
  d) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
  e) Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym oraz na każde żądanie Klienta Sprzedający może mu go dostarczany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) bez dodatkowych opłat.
   2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
   3. Sprzedający informuje, że Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   1. W przypadku ewentualnych sporów Klienta i Sprzedającego, w pierwszej kolejności Sprzedający zapewnia o możliwości polubownego ich załatwienia (pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń). Jeżeli polubowne załatwienie sprawy nie będzie możliwe sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
   2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego.
   3. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
   4. Klient potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od Umowy w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2015.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres podany jako adres do kontaktu tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

  ChouChou Agnieszka Kamila Kubiak
  ul. Ułanów 66/6
  31-460
  Kraków
  katarzyna@chouchoulikeme.pl
  kamila@chouchoulikeme.pl

  Ja …………………………………………………………………..…… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………….., numer oferty ……………………………………………….
  Data zawarcia umowy to …………………………………………., data odbioru ……………………………………..

  Imię i nazwisko…………………………………………………………..
  Adres………………………………………………………………………..
  Data………………………………………………………………………….

  ………………………………….
  Podpis Konsumenta